Lễ khởi công Công trình Regina Miracle

INDUSTRIAL & CIVIL DESIGNING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (IDCo)
146 Nguyen Cong Tru Str. , Nguyen Thai Binh Ward ,Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.  (+84.28) 3821 1672 - 3821 5329    (+84.28) 3821 3004    idco@idco.com.vn