Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

Với kinh nghiệm hơn 44 năm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng, Công ty IDCo đã trở thành một tổ chức tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp cùng với đội ngủ Quản lý và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm; các chuyên gia Tư vấn đấu thầu đáp ứng các yêu cầu của Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 về Chứng chỉ hành nghề đấu thầu, chứng chỉ đào tạo về đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu cấp.
Nhằm đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tư vấn đấu thầu thì các chuyên gia luôn được trao dồi kiến thức, cập nhật thường xuyên các kiến thức về đấu thầu hàng năm. Các Chuyên gia đấu thầu có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện Tư vấn đấu thầu. Công ty IDCo tổ chức quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng quá trình thực hiện công việc; Có thành lập tổ chuyên gia, phân công trách nhiệm rõ ràng khi thực hiện Tư vấn.
Tùy theo mức độ và tính chất phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, pháp lý và các lĩnh vực khác có liên quan… 
 

Trách nhiệm của Tư vấn đấu thầu
-    Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
-    Quyết định thành lập tổ chuyên gia;
-    Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ.
-    Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;
-    Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.
-    Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu
-    Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
-    Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
-    Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu. 
 

Trách nhiệm của tổ chuyên gia
-    Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
-    Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.
-    Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.
-    Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
-    Bảo lưu ý kiến của mình.
-    Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
-    Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định của pháp luật theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
-    Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu.
 

Các dịch vụ của Công ty IDCo trong lĩnh này bao gồm:
-    Lập phương án đấu thầu.
-    Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
-    Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm…
-    Đánh giá Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất,...
-    Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
-    Lập và thẩm định dự toán.
-    Tư vấn xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh trong đấu thầu.
-    Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu.
-    Tư vấn thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt.
-    Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đều được bảo mật theo quy định.

Nhắn tin Facebook
Zalo: 0966 746 146
code social.html Displaying code social.html.