Công ty CP tư vấn thiết kế Công Nghiệp và Dân Dụng Sáng lấp lánh

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
INDUSTRIAL & CIVIL DESIGNING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

 
Tiếng Việt[Tiếng Việt]               English [English]

146 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.   (84.8) 3821 1672 - 3821 5329    (84.8) 3821 3004    idco@idco.com.vn